Przyjęcie urzędu lektoratu

21 lutego 2015 roku o godzinie 17.00 podczas Mszy Świętej sprawowanej przez J.E. Kardynała Stanisława Dziwisza w Centrum Świętego Jana Pawła II w Krakowie kleryk Sławomir Pietraszko wraz z Kolegami z Rocznika otrzymał urząd lektoratu, który będzie pierwszym stopniem w drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu. To szczególna funkcja w zgromadzeniach liturgicznych, zapewniająca odpowiednią dbałość o przekazywane Słowo Boże.

W czasie Mszy św. został odczytany fragment Ewangelii św. Łukasza o powołaniu: „Pan Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celne. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim…” (Łk 5,27-28)


Tekst homilii kardynała Stanisława Dziwisza:

1. „[Pan Jezus] zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: ‘Pójdź  za Mną’. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim” (Łk 5,27).
Drodzy Bracia i Siostry! Słowa dzisiejszej Ewangelii – tak dobrze nam znane – budzą ciągle wiele emocji. Chrystus bowiem nieustannie staje na progu naszego życia, puka do drzwi naszego serca i stawia propozycję: „Pójdź za Mną”; zaprasza do wejścia na drogę życia według Jego przykazań. Jego słowa budzą jednocześnie fascynację i niepokój, ponieważ są propozycją nowego życia, domagają się radykalnej decyzji.

2. Wezwanie „Pójdź za Mną” skierowane do Lewiego-Mateusza ma szczególny charakter. Jest wezwaniem do pójścia za Chrystusem, by być Jego uczniem i wziąć odpowiedzialność za głoszenie Dobrej Nowiny. Wiąże się ono z koniecznością dokonania wielkiej przemiany i wejścia na nową drogę życia. Lewi nie zawahał się ani na chwilę. Mówi bowiem św. Łukasz, że „zostawił wszystko, wstał i poszedł za [Jezusem]” (Łk 5,28). W tym prostym zdaniu zawarty jest cały program życia dla tych, którzy chcą pójść za Chrystusem. 
Drodzy kandydaci do lektoratu i akolitatu! Celnik, który usłyszał wezwanie Chrystusa, zostawił wszystko. Nie tylko to, co posiadał, ale całe dotychczasowe życie: dom, zawód, pozycję społeczną. Pójście za Chrystusem wymaga takiej radykalnej decyzji jako pierwszego warunku całkowitego związania się z Mistrzem.

Moi drodzy! Warto dziś spojrzeć za siebie i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście zostawiliście wszystko? Czy ktoś nie ciągnie za sobą jakiegoś balastu, jakiegoś garbu z przeszłości? Czy jest całkowicie wolny?
Drugim warunkiem pójścia za Chrystusem jest naśladowanie Jego życia, wejście w Jego ślady. Trzeba cierpliwie uczyć się Jego postaw i zachowań; Jego modlitwy i odnoszenia się do ludzi; Jego stylu głoszenia Dobrej Nowiny, a także Jego sposobu  odpoczywania.
Być uczniem Chrystusa znaczy więc stale wpatrywać się w Niego, kontemplować Jego oblicze i wchodzić w Jego postawy. 

3. Wezwanie „Pójdź za Mną” jest zaproszeniem do wejścia na drogę Chrystusa i wiernego podążania nią do końca życia. Moi drodzy młodzi Bracia w Chrystusie! Czytając gazety, które w ostatnich tygodniach i miesiącach nagłaśniają sprawy odejścia kapłanów, z pewnością stawiacie sobie pytanie, czy sprostacie stawianym wam wymaganiom? Czy wytrwacie do końca przy Chrystusie, czy nie zdradzicie swojego Mistrza? A może chcielibyście powiedzieć, jak św. Piotr nad Jeziorem Galilejskim, po cudownym połowie ryb: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny!” Chrystus jednak cierpliwie czeka na brzegu waszego życia i mówi: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10).

Jako wasz biskup i od ponad pięćdziesięciu lat kapłan, chcę wam powiedzieć tylko jedno. Popatrzcie na Piotra i Jana! Popatrzcie na Andrzeja i Jakuba, Filipa i Bartłomieja. Popatrzcie na Lewiego-Mateusza. Oni zostawili wszystko i poszli za Jezusem. A On przyjął ich do swojej szkoły. Chodząc drogami Judei i Galilei, uczył cierpliwie miłości Boga i bliźniego. Pokazywał, jak się modlić, by nie ustać w drodze, i jak otwierać swoje serce na potrzeby braci. Żądał tylko jednego: szczerego serca i całkowitego zaangażowania w dzieło zbawienia. Znał ludzką słabość, dlatego jeszcze raz zapytał św. Piotra nad Jeziorem Genezaret: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21,16). Szczere wyznanie: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17) - wystarczyło, by Pan Jezus potwierdził pierwszeństwo Piotra, jakiego mu udzielił pod Cezareą Filipową. 

4. Drodzy Bracia i Siostry! Popatrzmy na św. Jana Pawła II. Jak bardzo cenił on swoje powołanie kapłańskie i jak głęboko nim żył, aż po ostatnie tchnienie życia. Odkrywał je w trudnych czasach II wojny światowej, jako student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i robotnik fabryki „Solvay”. Wstąpił do seminarium w czasie wojny, rezygnując z kariery aktorskiej. Oddał wszystko, co miał: talent aktorski, zdolności pisarskie. Oddał swoją młodość i wielkie możliwości intelektualne, by stać się uczniem Chrystusa i Jego kapłanem.
Św. Jan Paweł II chce nas dziś zachęcić do radykalnego wyboru Chrystusa i oddania Zbawicielowi wszystkich życiowych sił, osobistych aspiracji i pragnień. On potwierdza, że człowiek nigdy się nie zawiedzie, jeśli zwiąże się z Chrystusem. On da mu siły do pokonywania trudności i obdarzy go radością życia chrześcijańskiego.

5. Drodzy Kandydaci do lektoratu, dziś bierzecie do ręki Pismo święte, by jako lektorzy to Słowo Boże odczytywać. Dzięki wam zabrzmi ono w kościele, gdy staniecie przy ołtarzu w czasie Mszy świętej. Niech ta dzisiejsza posługa będzie dla was zachętą do jeszcze głębszego poznania Pisma świętego, do studiowania go z miłością i zaangażowaniem, byście potem tą Bożą mądrością mogli dzielić się z ludźmi. Szanujcie Księgę świętą, ponieważ zawiera ona słowa samego Boga wypowiedziane w naszym ludzkim języku.

Drodzy Kandydaci do posługi akolity, dziś w czasie obrzędów dotykacie swoimi rękoma kielicha z winem i pateny z hostią. W tym geście Kościół dopuszcza was do wielkiej tajemnicy, której będziecie świadkami w kapłaństwie. Odtąd jako akolici będziecie odpowiadali za naczynia liturgiczne i dary, które składamy na ołtarzu, by stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Na mocy urzędu akolity będziecie mogli jako nadzwyczajni szafarze podawać Komunię świętą wiernym. Z wdzięcznością przyjmijcie to wyróżnienie, jakiego udziela wam Kościół i starajcie się przykładnym życiem potwierdzić, że jesteście godni tego urzędu.

Drodzy Kandydaci do lektoratu i akolitatu! Kościół otacza was dziś szczególną modlitwą, prosząc o pomnożenie dla was darów Ducha Świętego. Wasi rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele są razem z wami i proszą o łaski potrzebne na tym etapie dojrzewania do kapłaństwa. Wszyscy modlimy się, abyście nie zawiedli przyjaźni Chrystusowej, ale ją pomnażali gorliwym życiem modlitwy i wytrwałą pracą.


 FOTORELACJA:

Przyjęcie sutanny

Dzień 21 lutego 2015 roku to szczególny dzień dla naszego Kleryka Sławomira Pietraszko. Rano przyjął stój duchowny w Krakowie, znak widocznego przyobleczenia się w Chrystusa.

Ceremonia przyjęcia sutanny nazywana popularnie obłóczynami jest wyjątkowym dniem w życiu kandydata do święceń kapłańskich. Poprzez radykalną zmianę ubioru ,,od krawatu pod koloratkę” alumni wyrażają wewnętrzną przemianę życia, będącą skutkiem przeżywania wiary w Jezusa. Wizualnie, w sposób bardziej namacalny stają się znakiem obecności Chrystusa wśród swego Kościoła, głosząc całym sobą prawdę o Ewangelii, godności człowieka oraz wartości życia. Sutannę przyjęło 27 kleryków trzeciego roku formacji. Zwyczajowo w środowisku seminaryjnym podkreśla się w ten sposób przejście studenta od nauk filozoficznych do teologii.

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Podziękowanie

V Parafiada Zimowa za nami.

„Jest to sprzyjająca sposobność, aby podziękować Bogu za dar sportu, przez który człowiek ćwiczy swoje ciało, rozum i wolę, uznając, że każda z tych władz jest darem Stwórcy” - Święty Jan Paweł II

Sprzyjająca sposobność aby podziękować  Państwu Anecie i Jarosławowi prowadzącym blog Lipowa i okolice za ukazywanie radości płynącej z ruchu na świeżym powietrzu. Ruch jest konieczny do życia, aby ciało, psychika i dusza nie popadły w letarg. Zrelaksować ciało to tym samym zrelaksować psychikę i duszę

Dziękujemy za dostrzeżenie piękna w przyrodzie i w drugim człowieku, za promowanie dobra, rodzinnej zabawy i poświęcony czas.

Ks. Proboszcz

Chwila wspomnień:

http://lipowaiokolice.blogspot.com/2015/02/v-parafiada-zimowa-w-sotwinie.html

Zaproszenie

Dzień 21 lutego 2015 roku będzie dla Rocznika Błogosławionego Michała Sopoćki dniem szczególnym. Rano przyjmiemy strój duchowny, znak widocznego przyobleczenia się w Chrystusa. Wieczorem o godzinie 17.00 podczas Mszy Świętej w Centrum Świętego Jana Pawła II w Krakowie otrzymamy urząd lektoratu, który będzie pierwszym stopniem na naszej drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu. Będziemy czuli się mile zaskoczeni i umocnieni Waszą modlitwą i uczestnictwem w tym, tak ważnym dla nas wydarzeniu. Na czas wzmożonego przygotowania polecamy się opiece modlitewnej.

Kleryk Sławomir Pietraszko


Pragniemy uczestniczyć w tym, tak ważnym wydarzeniu. Zapisy chętnych na wyjazd do środy w zakrystii. Wyjazd 21 lutego 2015 r. (sobota) o godz.12.00 z parkingu przy kościele.

Lektor jest powołany do właściwej mu funkcji czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Św. Hieronim

 

„Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski Złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Przy każdej okazji módlcie się w Duchu, zanosząc prośby i błagania. W tym celu wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy otworzę me usta do odważnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, abym śmiało ją głosił, tak jak powinienem”.

Z listu do Efezjan 6,13-20

 

Błogosławiony Ks. Michał Sopoćko - życiorys

sopockoKsiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 r., ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Wilnie i tam w 1914 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikariusza, kapelana wojskowego, ojca duchownego kleryków i wykładowcy uniwersyteckiego. W 1933 r. spotkał siostrę Faustynę i został jej spowiednikiem. Był pierwszym kapłanem, który uwierzył w otrzymywane przez nią objawienia. Zatroszczył się o potwierdzenie, że s. Faustyna jest osobą wiarygodną, a potem do końca swego życia propagował kult Miłosierdzia Bożego. Kazał s. Faustynie spisywać swoje prywatne objawienia, powstał z nich „Dzienniczek”. Postarał się też o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego. Po zamieszkaniu w 1947 r. w Białymstoku, słowem i piórem głosił Boże Miłosierdzie. Wykazywał głęboką wiarę, heroiczną cierpliwość i miłość zwłaszcza do ludzi biednych. Dał wzór duszpasterza w niesprzyjających okolicznościach, spowiednika w sprawach trudnych, głosiciela Ewangelii różnym narodom. Jan Paweł II uwieńczył dzieło ks. Michała, gdy ustanowił II Niedzielę Wielkanocną niedzielą Miłosierdzia, siostrę Faustynę wpisał w poczet świętych i wyłożył w encyklice Dives in misericordia, jak należy rozumieć Miłosierdzie Boga w Nim samym i w relacji do świata. (Katolik.pl)

Ks. Michał Sopoćko - spowiednik s. Faustyny i orędownik Bożego Miłosierdzia - został wyniesiony na ołtarze 28 września 2008r. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. W świątyni tej złożone są doczesne szczątki ks. Sopoćki.

Parafiada Zimowa 2015

Nadszedł koniec ferii. Po dwóch tygodniach odpoczynku czas wrócić do szkoły. Nasza parafia postanowiła ten czas zakończyć bardzo aktywnie. Tradycyjnie, bo już po raz piąty odbyła się parafiada zimowa. 14 lutego 2015 roku o godzinie 8:30 wyruszył kulig, którym dzieci, młodzież i dorośli dotarli na stok u Państwa Jolanty i Adama Byrdy. Po zapisaniu się do poszczególnych konkurencji rozpoczęliśmy parafiadę. Zawody przeprowadzone zostały w trzech konkurencjach: zjazd na sankach, nartach oraz na „byle czym”. Chętnych do zabawy było wielu. Pogoda i warunki śniegowe dopisały nam wyśmienicie. Po zakończeniu zjazdów odbyło się ognisko oraz pieczenie kiełbasek, które swoim śpiewem i grą na akordeonie umilał nasz lektor Krzysztof Byrdy. Później nastąpiło rozdanie dyplomów i pucharów uczestnikom stojącym na podium. Nie chodziło jednak o to, aby wygrywać, lecz aby spędzić ze sobą wspólnie i wesoło czas. Na tym zakończyła się nasza wspólna zabawa.

Ogólna klasyfikacja:
ZJAZD NA „BYLE CZYM”

Przedszkole:  

 • I miejsce Zachary Boratyński
 • II miejsce Paweł Kubaczka

Klasy I – III:    

 • I miejsce Adam Sowa
 • II miejsce Bartosz Konior
 • III miejsce Tomasz Sowa

Klasy IV-VI:

 • I miejsce Zuzanna Konior
 • II miejsce Paweł Caputa
 • III miejsce Adrian Śliwa

Młodzież i dorośli:

 • I miejsce Julia Kurowska
 • II miejsce Aleksandra Ryszka
 • III miejsce Paweł Sowa

ZJAZD NA NARTACH

Przedszkole:

 • I miejsce Joanna Zielińska
 • II miejsce Marysia Konieczny

Klasy I – III:

 • I miejsce Julia Zielińska
 • II miejsce Grzegorz Świątkowski

Klasy IV-VI:

 • I miejsce Dawid Sowa
 • II miejsce Katarzyna Sowa

Młodzież:

 • I miejsce Filip Jakubiec
 • II miejsce Rafał Żurek
 • III miejsce Sebastian Capanda

Dorośli:

 • I miejsce Adam Byrdy
 • II miejsce Michał Byrdy
 • III miejsce Łukasz Kubaczka

ZJAZD NA SANKACH

Przedszkole – maluchy:

 • I miejsce Patrycja Wandzel
 • II miejsce Tomasz Świątkowski
 • III miejsce Oliwier Semik

Przedszkole – starszaki:

 • I miejsce Karol Pietraszko
 • II miejsce Monika Pilarz
 • III miejsce Maksymilian Pokusa

Klasy I – III:

 • I miejsce Filip Sowa
 • II miejsce Szymon Bułka
 • III miejsce Filip Śliwa

Klasy IV-VI:

 • I miejsce Dawid Sowa
 • II miejsce Katarzyna Sowa
 • III miejsce Agnieszka Śliwa

Podziękowanie dla Pana Wójta Jana Góra, Akcji Katolickiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, LKS „Sokół”, Strażakom; na ręce Prezesów: Jana Byrdy, Zofii Semik, Sylwii Tlałka, Piotra Śliwa, Jana Binda, Radnej Pani Halinie Krywult, Przewodniczącemu Spółki Wodociągowej Panu Zdzisława Setla, Panu Sławomirowi Bednarczyk a przede wszystkim Rodzinie Jolancie i Adamowi Byrdy za wielkie serce, gościnę na stoku i w domu. Panu Adamowi Byrdy z Poddzielca za zorganizowanie kuligu, Lektorowi Krzysztofowi Byrdy. Strażakom, Ratownikom medycznym za zapewnienie bezpieczeństwa. Pani Dominice Konior, Państwu Mieczysławowi i Urszuli Dobija. Prowadzącym blog „Lipowa i okolice” Jarosławowi i Anecie. Przygotowującym posiłki, ofiarodawcom, biorącym udział w zawodach , kibicującym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zorganizować V Parafiadę Zimową.

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zaproszenie na Parafiadę zimową

parafiada zimowa 2013

 

W najbliższą sobotę tj.14 lutego 2015 planujemy Parafiadę zimową dla dzieci, młodzieży i dorosłych na stoku u Pana Adama Byrdy. Zapraszamy całe rodziny. Spotkanie przy kościele o godz. 8.30. Zabieramy sprzęt zimowy i wyruszamy na stok. Rozpoczniemy tradycyjnie kuligiem, a później zjazd na nartach, sankach i „byle czym” oraz ognisko, pieczenie kiełbasek i ciepła herbata.

Żłóbek w cieniu krzyża

Czas Bożego Narodzenia jest krótki, potrzeba nam intensywnego światła Bożej miłości, abyśmy docenili łaskę płynącą z góry. Jak przejść od zachwytu i delikatności nad Dzieciątkiem Jezusa do twardych słów znad Jordanu wzywających do nawrócenia?

Ta Boża miłość objawiona w tajemnicy Bożego Narodzenia jest wezwaniem, abyśmy na nią dali odpowiedź nie tylko poprzez słowa, ale poprzez dobre czyny. To szczególna okazja do pogłębienia refleksji nad naszym życiem, nad dawaniem świadectwa Chrystusowi.

Słuchając i wspominając 10. Festiwal Kolęd i Pastorałek w naszej Parafii spróbujmy dostrzec związek Bożego Narodzenia z tajemnicą krzyża. Połączyć Boże Narodzenie z tajemnicą odkupienia ludzi przez krzyżową mękę i śmierć Jezusa. Związek tych obydwu wydarzeń w sposób bardzo zwięzły wyrażony został w katechizmie. W jednej z głównych prawd wiary wyznajemy, że „Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia”.

Do takiej medytacji naprowadzają nas także słowa kolędy: „Dziecino święta…”

1. Dziecino święta czemu drżysz 
i z taką trwogą patrzysz się 
Czy już przed sobą widzisz krzyż 
na purpurowym nieba tle. 

Ref.
Jeszcze nie czas o Panie nasz, 
o nie płacz nie błagamy Cię... 
Jeszcze nie czas o Panie nasz, 
o nie płacz nie błagamy Cię... 

2. Czemu tak smutny uśmiech Twój 
a oczka mgły przesłania cień 
Powiedz odpowiedz Jezu mój 
czy Ci męczeństwa widny dzień.

3. Czemu serduszko małe Twe 
tak głośno bije w piersi Twej 
I z oczu płynie łza po łzie, 
czy to już czas ofiary Twej?

4. Patrz jak truchleje Matka Twa 
gdy w oczach Twoich widzi łzy 
Swój ból połączyć z Twoim ma 
gdy już nadejdą krzyża dni. 

Dary dla Jezusa

W niedzielę 1 lutego 2015 roku gościliśmy w naszym kościele Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lipowianie”. Zespól powstał w 1999r.Podtrzymuje tradycje śpiewu i tańca górali żywieckich. Wielokrotnie występował na scenach polskich i zagranicznych. W skład Zespołu wchodzą zarówno dorośli jak i dzieci.

Wśród śpiewanych kolęd znalazła się kolęda: „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...

Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...

Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.
Oddajmy wesoło...

Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
Byśmy Cię samego kochali jak swego.
Stwórcę na niebie.

Dary, które zostawili Świętej Rodzinie, coś oznaczają. W ogóle dar mówi o miłości do osoby obdarowanej. Mówi o tym, że ktoś dla drugiej osoby chce dać coś z siebie. Czasem dar przypomina o czymś bardzo ważnym.

Dziękujemy Zespołowi za ubogacenie Liturgii Eucharystycznej, za modlitwę i adorację „Słowa, które stało się Ciałem", które w naszym kościele mocniej wybrzmiewa bo kościół powstał w 2000 roku jako wotum wdzięczności za przyjście Chrystusa na świat . Dziękujemy za koncert po Mszy Świętej, za świadectwo wiary, nadziei i miłości. Za ten szczególny dar śpiewu, ubiorów i gry na instrumentach.

ZDJĘCIA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Odnowić pamięć o miłości Bożej

6 lutego 2015 roku przypada Jubileusz 250. rocznicy ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zatwierdzone zostało(m .in. na prośbę biskupów polskich) dekretem podpisanym przez papieża Klemensa XIII w 1765r.

Podczas ostatniego z „czterech wielkich objawień” w 1675 roku Chrystus odsłonił przed św. Małgorzatą Marią swe Serce, wskazując na miłość, za którą jednak ludzie odpłacają Mu obojętnością i niewdzięcznością. Celem wynagrodzenia za te zniewagi należy ustanowić święto ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Nasza Parafia i kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i zbliżające się 40- godzinne nabożeństwo, to szczególna okazja do praktykowania tej wyjątkowej modlitwy, która jest adoracją Najświętszego Sakramentu, to szczególna okazja aby odnowić pamięć o miłości Bożej, to także przygotowanie do Wielkiego Postu i wynagradzanie za grzechy karnawału.

W naszej parafii nabożeństwo trwa przez trzy niedziele poprzedzające Wielki Post.

Tradycja 40-godzinnego nabożeństwa wywodzi się z wieku XIII, kiedy to kształtował się kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą św.

Liczba 40 jest nawiązaniem do biblijnego obrazów: potopu, wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej i postu Jezusa na pustyni.


 

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO

NIEDZIELA - 1.02.2015

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia BożegoNIEDZIELA - 8.02.2015

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia BożegoNIEDZIELA - 15.02.2015

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

DSC 8722  DSCN1401  DSCN1414  kki802

Seniorzy - eksperci od życia

W sobotę 17 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 na Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie modliliśmy się w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów. Po Mszy św. w Domu Strażaka odbył się opłatek dla Seniorów z całej naszej Parafii: Słotwiny i Lipowej Bugaj i Poddzielec.

Spotkanie w OSP w Słotwinie rozpoczęło się Jasełkami przygotowanymi przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie pod przewodnictwem nauczycieli. Następnie nadszedł czas na życzenia, łamanie się opłatkiem, rozmowę, wspólne kolędowanie i poczęstunek.

Tak o roli starszych w społeczeństwie mówi Jan Paweł II: „Także starość ma swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania człowieka zmierzającego ku wieczności. Z takiego dojrzewania czerpie oczywiste korzyści również środowisko społeczne, do którego należy człowiek sędziwy. Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczać ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń”.
Mądrość człowieka starego odgrywa wielką rolę nie tylko w życiu społecznym, ale także w życiu Kościoła. To właśnie osoby starsze stają się naturalnymi katechetami swoich wnuków. Stają się świadkami tradycji wiary, nauczycielami życia i pracownikami miłości.

Składam podziękowanie dla członków Akcji Katolickiej na ręce Pana Prezesa Jana Byrdego oraz Pani Radnej Halinie Krywult, Pani Sołtys Marii Binda-Sapeta, Prezesowi OSP Janowi Binda, Prezesowi KGW Pani Zofii Semik, Przewodniczącemu Spółki Wodociągowej Panu Zdzisławowi Setla, Panu Organiście Mieczysławowi Stec, Animatorowi Krzysztofowi Byrdy, Krzysztofowi Sowa, Pani Annie Paciorek , prowadzącym blog ”Lipowa i okolice” Państwu Anecie i Jarosławowi, dzieciom kl. II i III i nauczycielom: Pani Grażynie Wandzel i Pani Barbarze Jakubiec, Seniorom za obecność i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości i przyczynili się do radosnej atmosfery.

Z wdzięcznością Ks. Proboszcz

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zobacz relację na: lipowaiokolice.blogspot.com

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia