I Komunia Święta

12 maja 2019 roku dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej i w pełni uczestniczyły we Mszy św.

Towarzyszyły nam myśli z Ewangelii św. Jana ukazująca Chrystusa jako Dobrego Pasterza: „Ja jestem dobrym pasterzem” oraz hasło Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego na 2019 rok „W mocy Bożego Ducha”

Zdjęcia autorstwa:

http://studioawedding.pl/

Wizyta Sióstr Zakonnych

W niedzielę 5 maja 2019r. gościliśmy w naszej Parafii Siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z Krakowa i Bielska-Białej. Głównym zadaniem Siostry Córki Bożej Miłości jest czynić widzialną miłość w świecie. Siostry mają szczególny kult Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prowadzą m.n. Szkoły, Przedszkola ,Bursy, Domy Pomocy Społecznej (B-B).

Siostry włączyły się w naszym kościele w III Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które swoim hasłem i wybranymi tekstami z Ewangelii wg św. Jana nawiązuje ono do 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, dały świadectwo życia, modlitwy i wiary. Zachęcały do życia w świętości, wyznania miłości Chrystusowi i świadczenia miłości bliźniego. Dziękujemy. Ks. Proboszcz

Kilka myśli zaczerpniętych z oficjalnej strony Zgromadzenia

- Duchowość

„Zgromadzenie Córek Bożej Miłości jest międzynarodowym Instytutem zakonnym na prawie papieskim, które poświęca się dziełom apostolskim.  Powołane przez Ojca, uświęcone przez Ducha Świętego i posłane przez Syna. Siostry starają się podążać radykalnie za Chrystusem uczestnicząc w Jego misji miłości - czyniąc miłość Bożą widzialną w świecie przez swoje życie i pracę. Miłość objawiona przez Chrystusa - Syna na krzyżu, miłość "widzialna" w Jego Sercu przebitym, przynagla siostry do miłowania innych miłością bezinteresowną, wielkoduszną oraz do niesienia pomocy potrzebującym, głównie młodzieży żeńskiej.

Siostry powinny być sługami i narzędziami nieskończonej miłości Boga słowem i czynem, według wzoru Jezusa Chrystusa. Założycielka podkreślała, że tylko wówczas można być Córką Bożej Miłości, gdy miłość rozdaje się tym, którzy jej potrzebują. Misja ta jest zawsze aktualna -  miłość i jej świadczenie jest zawsze możliwe i konieczne. Wizja Matki Franciszki była wspaniała, porywająca i radosna, bo dotyczy miłości Bożej w nas i poprzez nas rozdawanej innym.

Źródłem duchowości Zgromadzenia jest bezgraniczna Miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, Umiłowanym Synu Bożym. Przylgnięcie do Jezusa Oblubieńca - prze Niego, z Nim i w Nim - jest warunkiem wchodzenia w krąg dynamicznej więzi Ojca z Synem w Duchu Świętym i z bliźnimi. Wyraża to emblemat noszony przez siostry.

Symbolizuje on miłość Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawiera trzy promienie wyrażające Ojca, krzyż przedstawiający Syna i gołębicę, symbol Ducha Świętego. Trzy przenikające się kręgi, będące jakby w ruchu, przypominają trynitarną miłość, w której uczestniczą siostry. Pierścień z symbolem Serca Pana Jezusa, znak oblubieńczej miłości, jest oznaką zobowiązań, wyrazem duchowości i jedności. Wszystkie Córki Bożej Miłości otrzymują go przy składaniu profesji.

Matka Franciszka nie ograniczyła się jednak do życia tą miłością Bożą wewnątrz Zgromadzenia. Idąc za natchnieniem Ducha zapragnęła, żeby jej dzieło świadczyło przed ludźmi, w łonie Kościoła o najgłębszej istocie chrześcijaństwa. Głównym zadaniem Córki Bożej Miłości jest czynić widzialną miłość w świecie. Miłość Trójcy Świętej jest darem miłości, hojnej, ofiarnej, miłosiernej.

Hasło "Wszystko dla Boga, dla biednych i dla naszego Zgromadzenia" jest konsekwencją charyzmatu Córek Bożej Miłości. Siostra chcąc dawać siebie Bogu i ludziom, czyni to w Zgromadzeniu. Ono daje jej odpowiednie przygotowanie, a potem misje i zadania, które Córka Bożej Miłości stara się jak jak najlepiej wypełnić. Każda siostra oddaje Bogu poprzez Zgromadzenie swoje siły, czas, zdolności, by mogło ono nimi rozporządzać w uczynnej miłości względem tych, do których są siostry posłane. Poprzez swój konkretny wkład "dla Zgromadzenia" Córka Bożej Miłości daje miłosną odpowiedź na Bożą Miłość w bezinteresownej dyspozycji "dla biednych". 

"To, co czynicie, jest bez wątpienia ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, kim jesteście: Siostrami Bożej Miłości" (Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II, 2001r).

By być prawdziwą Córką Bożej Miłości, według planu Bożego i oczekiwań Ojca, siostry angażują się w proces swojej formacji. Formacja rozpoczyna się w kandydaturze, pogłębiana przez postulat, nowicjat, juniorat, trwa przez całe życie. W kandydaturze zwraca się uwagę na poznawanie siebie, zweryfikowanie własnego powołania, na cnoty społeczne, potrzebne do spokojnego i owocnego życia we wspólnocie. W postulacie, który trwa pół roku, formacja zmierza do rozwoju wiary, pogłębienia, poznania i relacji z Panem Jezusem. Wprowadza do niektórych  praktyk życia zakonnego i prowadzi do głębszego zrozumienia i akceptacji charyzmatu zgromadzenia. Program 2-letniego nowicjatu obejmuje pogłębienie modlitwy i kontaktu z  Pismem św. Jest czasem w którym nowicjuszka zaczyna nadawać formę (kształt) swojemu osobistemu powołaniu by móc opowiedzieć się za Chrystusem w Zgromadzeniu poprzez profesję czasową. Juniorat, trwający od złożenia pierwszych ślubów i przygotowujący do złożenia ślubów wieczystych, ma prowadzić do większego scalenia życia duchowego i zawodowego. Celem tego etapu formacji jest ukształtowanie pełnej osobowości. Po pozytywnym ukończeniu okresu ślubów czasowych, juniorystka zostaje dopuszczona do złożenia profesji wieczystej. Duch konstytucji i charyzmat zgromadzenia ostatecznie kształtują życie siostry, by w codzienności i zwyczajności życia świadczyła, że wierzy w miłość Boga do człowieka i że warto dla tej miłości poświęcić wszystko.

Siostry mają szczególny kult Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz nabożeństwo do Maryi pod wezwaniem Trzykroć Przedziwnej Matki, a także do św. Józefa”.

Witraż na chórze

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. zamontowaliśmy witraż na chórze. Witraż symbolizuje dokument papieski:  List Apostolski Jana Pawła II na zakończenie Roku Jubileuszowego A.D. 2000, „Novo Millennio Ineunte”.  (Początek nowego Tysiąclecia).

U góry napis: TE DEUM LAUDAMUS - CIEBIE, BOGA WYSŁAWIAMYwitraz na chorze
Pragniemy wyśpiewać wraz z całym światem widzialnym i niewidzialnym Hymn dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu  między innymi: za przyjście Chrystusa na świat, za dar wiary, nadziei i miłości w naszej Parafii, za kościół a także jest to nawiązanie do motywu dzwonów (dźwięków dzwonów) w naszej Parafii „Te Deum Laudamus - Ciebie, Boga wysławiamy. Słowa wkomponowane są w trójkąt równoboczny, którego linie stanowią jedność trzech takich samych wielkości, otoczone wieńcem promieni. Za pomocą tego symbolu przybliżamy tajemnicę Trójjedynego Boga.
W pierwszej części witraża Baranek paschalny z chorągwią symbolizujący Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego (ten z naszej kaplicy). W świetle Zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania wszystko w życiu na sens.
Witraż  zawiera także napis: WYPŁYŃ NA GŁĘBIE (Łk5,4). Duc in altum (5,4) - to podstawowe wezwanie jakie kieruje do nas papież w liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte”. „Dzisiaj te słowa  skierowane zostają do nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym serem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr13,8),
oraz moje słowa: „TYM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO BUDOWY TEGO KOŚCIOŁA I DALEJ TROSZCZĄ - NIECH BÓG WYNAGRODZI. Ks. Mieczysław Grabowski
Napis: NOWO MILLENNIO INEUNTE - Dokument papieski po łacinie.
Druga kwatera koncentruje się na Maryi - literka M i wieniec gwiazd 12, oraz napis: GWIAZDA NOWEJ EWANGELIZACJ.
„Wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem Ją i przyzywałem jako «Gwiazdę nowej ewangelizacji». I dzisiaj wskazuję na Nią jako promienną Jutrzenkę i niezawodną Przewodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: «Niewiasto, oto dzieci Twoje», wtórując słowom samego Jezusa (por. J 19, 26) i wyrażając Jej synowskie przywiązanie całego Kościoła” (List Apostolski – Jan Paweł II).
i przesłanie z dokumentu papieskiego: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ.
Napis: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ – te słowa kieruje Papież w swoim Liście. Idźmy z Jezusem Wcielonym, cierpiącym a przede wszystkim zmartwychwstałym.
W dalszej część napisy:
FIRMA GRANIT KRYSTIAN GRZECHACA
FIRMA RDUCH
PRACOWNIA PLASTYCZNA EWA i PIOTR KŁOSEK
ARTYSTYCZA PRACOWNIA WITRAŻY
AGATA I DARIUSZ LOGA
OFIARODAWCY
FUNDATORZY
DOBRODZIEJE
PARAFIANIE
Tabliczki na oknie z napisami: Parafia NSPJ – Czciciele Serca Jezusowego oraz pracownicy kościoła: Jan Binda, Władysław Kliś, Wiesława Piela, Maria Puchałka, Mieczysław Stec

Każdy jubileusz jest bowiem nie tylko wspomnieniem i uczczeniem  rocznicy, ale nade wszystko otwarciem nowej perspektywy dla  wiary, wezwaniem do prawdziwie chrześcijańskiej nadziei”… przyjęta nadzieja prowadzi do innych, zwłaszcza potrzebujących. por.List pasterski KEP - 8 październik 2017

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary, to sekwencja wielkanocna, która jest śpiewana i przypisana na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

       Radość dzisiejsza, radość tych dni jest tą samą radością, któ­rą przeżywali Apostołowie i uczniowie, kiedy odkryli tę, po ludz­ku mówiąc, niewiarygodną rzeczywistość, że Chrystus ukrzyżowany, Chrystus, który rzeczywiście umarł — żyje, że grób jest pusty. Taka była radość Apostołów, pierwszych uczniów, a potem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, pierwszych poko­leń. Rzeczywistość inspirująca radość i radość płynąca z tej rze­czywistości. Tym dla nas ma być uroczystość Wielkanocy, uroczystość niedzielna i oktawa Wielkanocy. (…). Pascha nigdy nie jest mała, zawsze jest wielka: dziś, przez całą ok­tawę, przez całe życie, całą historię. Jest wielka! Posiada Boską wielkość w historii ludzkiej, w wymiarze ludzkiej egzystencji, ludz­kiego życia. Ma wymiar Boskiej wielkości. Haec est dies, quam fecit Dominus — oto dzień, oto okres, oto rzeczywistość, którą uczynił Pan. Należy ona do nas, należy do ludzkiej historii, do egzystencji każdego z nas i wszystkich pokoleń (Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 31.03.1986).

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Syn Boży wierny swemu posłaniu aż do śmierci, został przez Boga wskrzeszony do życia. Niepojęta miłość Boga Ojca zbawia nas, ludzi, poprzez ofiarę Jego Syna. Zostaliśmy przez Zmartwychwstałego powołani do życia.

OGŁOSZENIA:

1. Święta Paschalne są czasem Chrystusa który Zmartwychwstaje, aby przekonać nas że jest Bogiem, któremu warto wierzyć, któremu warto zaufać i którego warto kochać. Życzę radosnych dni świątecznych, obfitych w pokój, dobro i nadzieję.

2. W Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia, Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i KUL.

3. Zapraszam na pierwsze nabożeństwo Drogi Światła umieszczonej na placu kościelnym w piątek o godz. 17.15. Droga Światła – to nabożeństwo, podczas którego, podobnie jak podczas Drogi Krzyżowej, rozważa się 14 stacji, tylko że tym razem dotyczących wydarzeń po zmartwychwstaniu. O prowadzenie tego nabożeństwa proszę Parafialna Radę Duszpasterską (w zakrystii są przygotowane książeczki). W piątek 26 kwietnia zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00 dzieci i rodziców wyjeżdżających na Błękitną Szkołę do Darłowa.

4. W przyszłą niedzielę Święto Bożego Miłosierdzia. Po każdej Mszy św. będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz możliwość ucałowania relikwii Świętej s. Faustyny. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Jest to zarazem święto patronalne Caritas. W tym dniu składka przeznaczona jest na cele charytatywne.

5. Potwierdzamy udział w Pielgrzymce na nocne czuwanie do Częstochowy z 16/17 czerwca (z niedzieli na poniedziałek). Zapisy w zakrystii - nie zwlekajmy…!

6. Próba dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w środę o godz. 17.00.

7. Dziękuję:
- Pocztom sztandarowym: Straży, LKS „Sokół”, niosącym baldachim, feletrony, obrazy, świece. Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Pani Wiesławie, Kołu Gospodyń Wiejskiej, Orkiestrze, Animatorom, Lektorom i Ministrantom za poświęcony czas. Bóg zapłać!
- Tym którzy przygotowali Ciemnicę i Grób Pański; Paniom: Marii, Katarzynie, Karolinie, Wiesławie oraz Panom: Kacprowi, Janowi, Klemensowi. Pani Wiesławie Śliwa za podarowany kwiat do grobu, za kwiaty podarowane na ołtarz Rodzinie PP. Gilowscy i Śliwa. Grób Pański zaprojektowany i wykonany i wciąż upiększany przez Panów: Ryszarda i Michała Wolny.
- Strażakom za trud  czuwania przy Grobie Pańskim. To podziękowanie kieruję na ręce Pana Prezesa Jan Bindy i Naczelnika Straży Pana Marcina Jakóbiec. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam czas poświęcony. I wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżyć: godnie i pobożnie te dni
- Za złożoną ofiarę  kościół, na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać! Dziękuje wszystkim składającym ofiarę duchową, ofiarując cierpienia w intencji naszej Parafii, bądź to ofiarę pieniężną do Księgi Ofiarodawców lub na konto. Każda ofiara jest odnotowana w Księdze finansów.

Wszystkim, za wielką troskę o przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać!

Triduum Paschalne

Mały Gość Niedzielny, nr 5, Maj 2019, Joanna Juroszek.

Baranek? Znamy Go!

Podczas Mszy św. kapłan ukazuje Hostię i mówi: „Oto Baranek Boży…”. - To żydowskie korzenie naszej Eucharystii – mówi ks. Emanuel. – W Wielki Piątek w kościele czytamy mękę według św. Jana. Dlaczego? Bo święty Jan ukazuje Chrystusa jako Baranka – dodaje. – Znamy scenę ukrzyżowani, kiedy żołnierze połamali golenie (kości) jednemu i drugiemu skazańcowi, a Jezusowi nie. Tak spełniło się słowo Księgi Wyjścia: „kości jego nie będę łamane” (Wj 12,46). Żydowski przepis wyraźnie podkreśla, że nie wolno łamać kości baranka paschalnego.

Barankiem Bożym nazwał Jezusa też Jan Chrzciciel, kiedy po raz pierwszy zobaczył Go nad wodami Jordanu. – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To jest ciekawe, że nikt Jana nie pytał: „Jaki baranek, o czym ty mówisz?”. Dlaczego? Bo Żydzi znali kontekst – dopowiada pastor Barczuk.

Trzy czy cztery dni?

- Baranek w Starym Testamencie był zapowiedzią, znakiem tego, co miało dokonać się w Nowym Testamencie. Chrystus jest Mesjaszem, który miał przyjść na świat i uwolnić ludzkość, każdego z nas, z naszych grzechów. Swoją śmiercią zadał śmierć naszej śmierci. Śmierć Chrystusa na krzyżu przynosi nam życie – opowiada z pasją ks. Pietryga.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego to… Wielki Piątek, który zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek. To także nawiązanie do tradycji żydowskiej. Żydzi zaczynali dzień po zachodzie słońca, a nie jak my, o 24.00.

Jezus w Wielki Czwartek zasiadł ze swoimi uczniami do uczty podobnej do paschalnej. Ale tak naprawdę dokończył ją dzień później – w Wielki Piątek, kiedy umarł za nas na krzyżu.

W czwartek Jezus ustanowił też Eucharystię. – „To czyńcie na moją pamiątkę”, a więc przypominajcie sobie o tym tak jak Żydzi. To nie jest wspomnienie, ale prawdziwa obecność Pana Jezusa – mówi ks. Pietryga. – Tak jak moneta ma awers i rewers, tak jest z tymi dniami: Wielki Czwartek jest awersem, a Wielki Piątek rewersem. Razem tworzą jeden dzień paschalny.

Światło i woda

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie odprawia Mszy św. komunię przyjmujemy z darów konsekrowanych dzień wcześniej. W tym dniu adorujemy krzyż – znak naszego zbawienia. W Wielką Sobotę natomiast czuwamy przy Bożym grobie i błogosławimy pokarmy na wielkanocy stół.

A po zachodzie słońca przychodzi już Wielkanoc. Znakami tej najważniejszej w całym roku liturgii są światło i woda. Światło – symbol Chrystusa zmartwychwstałego – rozprasza ciemność, znak grzechu. Woda to symbol oczyszczenia. Dlatego ksiądz wnosi paschał do ciemnego kościoła. Tej nocy w wielu miejscach na świecie ludzie przyjmują chrzest święty. Dlatego też w liturgii słowa przypominamy sobie najważniejsze momenty historii zbawienia: o stworzeniu świata, wierze Abrahama, przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, o Bożej miłości, o chrzcie zanurzającym nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa…

Siła dla słabych

W okresie wielkanocnym pozdrawiamy się specjalnymi słowami: „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!”. 

Relacja z Plenerowej Drogi Krzyżowej

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się relacja z Drogi Krzyżowej na Gorylkę. Zachęcam do obejrzenia:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/04/ix-plenerowa-droga-krzyzowa-na-gorylke.html

Wielki Czwartek

W katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w Wielki Czwartek o godz. 10.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla koncelebrowali Mszę świętą kapłani diecezji bielsko-żywieckiej i wspólnie ponowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Czynią to na pamiątkę ustanowienia w tym dniu sakramentu kapłaństwa. Ks. Biskup dokonał konsekracji Krzyżma Świętego i pobłogosławił olej chorych i katechumenów. Na zakończenie Eucharystii ustanowił nowych animatorów i ceremoniarzy służby liturgicznej, pobłogosławił ich i otrzymali krzyże. W uroczystościach wzięli udział Ks. proboszcz i przedstawiciele naszej służby liturgicznej: Sebastian Sapeta, Kacper Damek, Mateusz Wieczorek, Filip Śliwa, Michał Duraj i Kacper Dobija.

Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej kieruje nasz wzrok na drugi sakrament ustanowiony w Wieki Czwartek - Eucharystię. Św. Ambroży napisał: „Jeśli pokarmu szukasz - On jest chlebem”. Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony, a po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy, zwanej dziś ciemnicy w której znajduje się wizerunek obrazu Ecce Homo – Brata Alberta.

DSCN0106   DSCN0108

Konkurs Palm

Niedziela Palmowa zwana jest również Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej zakłada poświęcenie palm i odczytanie fragmentu z Ewangelii opisującego wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia w naszym kościele odbył się konkurs palm.

Kategoria największa
1. Oliwier Semik
2. Antoni Semik

Kategoria tradycyjna
1. Adam Sowa
2. Klemens Damek
3. Paweł Kubaczka
3. Wiktoria Dobija

Kategoria najpiękniejsza
1. Kacper baron
2. Szymon Jakubiec
3. Natalia Tlałka i Karina Weber

Wyróżnienie specjalne
Karol i Małgorzata Pietraszko

Wyróżnienie
Karol i Rafał Kliś
Amelia Kurowska i Paulina Matuszek

Jury: mgr  Maria Wandzel - nauczyciel, mgr Bożena Zuziak - nauczyciel, organista - Mieczysław Stec.

FOTORELACJA:

Jesteś tutaj: Home